DOPRAVNÍ PODNIK-METRO,o.z.

D 1/1

 

NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS
PRO METRO

 

Na základě vyhlášky ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. – Dopravní řád, kterou se provádí zákon o dráhách, vydává Dopravní podnik – Metro, o.z.

 

PROVOZNÍ PŘEDPIS
D 1/1

 

NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS
PRO METRO

 

Schváleno ředitelem Dopravního podniku - Metro, o.z.
dne 14. dubna 1999 č.j. 11 110/28/99/Ka

Platí od 1. května 1999   
Jen pro služební potřebu!

Obsah

 

Strana v tištěném vydání

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  

 

§  1
§  2
§  3
§  4
§  5

Všeobecná ustanovení …………………………………..…..
Rozdělení návěstidel ………………………………………..
Označování světelných návěstidel …………………………..
Vyobrazení světelných návěstidel …………………………...
Návěsti ……………………………………………….……...

  5
  5
  7
  8
10

ČÁST II.

NÁVĚSTI LOKOMOTIVNÍHO NÁVĚSTIDLA

 

§  6

Návěsti lokomotivního návěstidla …………………….…….

11

ČÁST III.

NÁVĚSTI SVĚTELNÝCH NÁVĚSTIDEL

 

§  7
§  8
§  9

Návěsti absolutních a permisivních návěstidel …..……..…...
Návěsti seřaďovacích návěstidel …………………..………..
Poruchy světelných návěstidel ................................................

14
17
18

ČÁST IV.

NÁVĚSTI OSTATNÍCH NÁVĚSTIDEL

 

§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Návěsti návěstidel přidružených ke světelným návěstidlům ...
Návěsti návěstidel pro elektrický provoz ……………….......
Návěsti návěstidel pro omezení rychlosti …………………...
Návěsti výměnových a výkolejkových návěstidel …………..
Návěsti dalších návěstidel …………………………………..

19
20
21
23
26

ČÁST V.

NÁVĚSTI DÁVANÉ NÁVĚSTNÍMI POMŮCKAMI

 

§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Návěsti pro zákaz jízdy ……………………………………...
Návěsti na vozidlech ………………………………………..
Návěsti vlakových čet ………………………………………
Ruční návěsti pro posun ……………………………………..
Návěsti pro zkoušku brzdy …………………………………..
Návěst 67, Odjezd …………………………………………..

30
32
34
35
39
41

ČÁST VI.

ORIENTAČNÍ PRVKY

 

§ 21

Traťové značky ……………………….……………………..

43

ČÁST VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 22
§ 23
§ 24

Odpovědnost ………………………………………………...
Zrušovací ustanovení …………………………….………….
Účinnost ……………………………………………….…....

47
47
47


ČÁST I.

Základní ustanovení

§ 1

Všeobecná ustanovení

 1. Základními provozními předpisy platnými v provozu metra jsou D 1/1 – Návěstní předpis pro metro (dále jen předpis D 1/1) a D 2/1 - Dopravní předpis pro metro (dále jen “předpis D 2/1”); všechny ostatní předpisy pro výkon služby a příkazy nesmějí být se základními provozními předpisy v rozporu.

 2. Tento předpis obsahuje ustanovení závazná pro používání návěstí, návěstidel a návěstních pomůcek v provozu metra.
  Povinné vybavení pracovníků návěstními pomůckami je uvedeno v provozní směrnici
  Ds 2/1 – Dopravní směrnice pro metro (dále jen “směrnice Ds 2/1”).

 3. Návěsti a návěstidla se smějí používat jen v předepsaném tvaru, velikosti, barvě, počtu zvuků a jen pro účely stanovené tímto předpisem.
  Správné vnímání návěstí nesmí být ničím nepříznivě ovlivněno (např. oslňující nebo barevná světla, osvětlení, dekorační plochy).

 4. Jízda podle rozhledu je nezabezpečená jízda vozidla rychlostí nejvíce 20 km/h řízená strojvedoucím podle jeho rozhledu tak, aby vozidlo zastavilo před jiným vozidlem ohrožujícím jeho jízdu a podle možností i před jinou překážkou.

 5. Čelem drážního vozidla (dále jen “vozidlo”), vlaku, posunujícího dílu se rozumí rovina kolmá k ose koleje proložená nejkrajnějším bodem vozidla nebo nákladu na tomto vozidle (posuzováno ve směru jízdy).

 6. I zdánlivě nepatrné porušení ustanovení tohoto předpisu může ohrozit bezpečnost osob, bezpečnost a pravidelnost vlakové dopravy nebo způsobit značné hmotné škody.

§ 2

Rozdělení návěstidel

 1. Pro řízení jízd vlaků a posunujících dílů se zřizují tato návěstidla:
  a) 
  lokomotivní;

  b) světelná;

  c) ostatní.

 2. Lokomotivní návěstidlo, které je součástí vlakového zabezpečovače ARS, je soubor prosvětlovatelných barevných průsvitek umístěný na stanovišti strojvedoucího.

 3. Světelná návěstidla se dělí na:
  a) 
  absolutní, s nejpovážlivější návěstí 15, Stůj;

  b) permisivní, s nejpovážlivější návěstí 16, Opatrně;

  c)  seřaďovací, s nejpovážlivější návěstí 15, Stůj.

 4. Světelná návěstidla se umísťují přímo u koleje, pro kterou platí, a to vpravo.
  V jednokolejných tunelech mohou být tato návěstidla umístěna v odůvodněných případech i vlevo od koleje, pro kterou platí, ale pouze v případě, nemůže-li dojít k záměně s jiným světelným návěstidlem.
  Na povrchu mohou být světelná návěstidla umístěna i nad kolejí, pro kterou platí.
  Seřaďovací návěstidlo může platit i pro skupinu kolejí (skupinové seřaďovací návěstidlo).

  Znění výjimky č. 1
  Na trati IV. C1 ve dvoukolejném tunelu:
  a) permisivní návěstidlo č. 160 je umístěno v km 15,909 ve 2. koleji, odchylně od ustanovení předpisu D 1/1, vlevo od koleje, pro kterou platí;

  b) absolutní návěstidlo LA-S1y a LA-L2 jsou umístěna v 1. a 2. koleji, odchylně od ustanovení předpisu D 1/1, vlevo od koleje, pro kterou platí;

  Tato návěstidla musí být umístěna a odstíněna tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným světelným návěstidlem.

 5. Vzdálenost mezi světelnými návěstidly na trati nesmí být menší než zábrzdná vzdálenost z rychlosti 60 km/h, výjimečně z rychlosti 40 km/h.

 6. Světelné návěstidlo, jehož platnost byla zrušena Rozkazem o výluce (ROV), se buď zakryje, nebo se zhasne a označí křížem neplatnosti; odchylky od tohoto ustanovení může povolit Rozkaz o výluce.

 7. Absolutní návěstidla se podle provozního použití člení na:
  a) 
  vjezdová, která zakazují nebo dovolují vjezd do stanice s kolejovým rozvětvením nebo do depa;

  b) cestová, která zakazují nebo dovolují jízdu za návěstidlo v obvodu stanice s kolejovým rozvětvením; zřizují se v prostoru mezi vjezdovými návěstidly a odjezdovými návěstidly platnými pro týž směr jízdy;

  c) odjezdová, která zakazují nebo dovolují odjezd ze stanice s kolejovým rozvětvením nebo z depa;

  d) krycí, která označují na kusé koleji místo, kde končí vlaková cesta, nebo kryjí nebezpečná místa pro vlakovou dopravu.

 8. Návěsti ostatních návěstidel jsou uvedeny v části IV. tohoto předpisu.

§ 3

Označování světelných návěstidel

 1. Světelná návěstidla se označují štítky s označením návěstidla a rozlišovacími tabulkami.

 2. Štítky absolutních návěstidel jsou červené s bílým orámováním, bílými písmeny a bílými číslicemi.
  Písmena a číslice jsou uspořádány ve dvou řádcích. V horním řádku je uvedena zkratka názvu stanice nebo depa, je-li stanice součástí depa, může být v horním řádku uvedena zkratka názvu depa; v dolním řádku je uvedeno písmeno L, platí-li návěstidlo pro lichý směr jízdy, nebo písmeno S, platí-li pro sudý směr jízdy, a označení koleje, pro kterou toto návěstidlo platí.
  Je-li ve stanici u téže koleje několik absolutních návěstidel, rozliší se druhé návěstidlo ve směru jízdy písmenem “x”, třetí návěstidlo písmenem “y” a čtvrté návěstidlo písmenem “z”; tyto písmenové indexy se uvedou za označením koleje.
  Rozlišovací tabulky absolutních návěstidel mají střídavě červené a bílé pruhy stejných rozměrů; v tunelu, musí být tyto tabulky v reflexním provedení.

 3. Štítky permisivních návěstidel jsou bílé s červeným okrajem a červeným číslem. Na štítku je uvedeno trojmístné číslo, jehož číslice jsou uspořádány pod sebou; toto číslo se určí podle nejbližšího lichého hektometrovníku, platí-li permisivní návěstidlo pro kolej č. 1, nebo nejbližšího sudého hektometrovníku, platí-li toto návěstidlo pro kolej č. 2.
  Permisivní návěstidla jsou vždy doplněna rozli
  šovacími tabulkami bílé barvy; v tunelu musí být tyto tabulky v reflexním provedení.

 4. Na štítku permisivních návěstidel na spojovacích kolejích, traťových spojkách a odbočných tratích se uvede kromě označení návěstidel i číslo nebo označení příslušné koleje; takto doplněné číslo je čtyřmístné.

 5. Seřaďovací návěstidla jsou označena stejnými štítky jako návěstidla absolutní; bílé pruhy na jejich rozlišovacích tabulkách mají však poloviční délku pruhů červených.

§ 4

Vyobrazení světelných návěstidel

 1. Návěstní světla na světelných návěstidlech jsou řazena a jednotlivá barevná světla jsou pro účely tohoto paragrafu označována takto:

  žluté ……….
  červené …....
  zelené ……..
  bílé ………..

  Ž
  Č
  Z
  B

 2. Absolutní návěstidla:

 3. Permisivní návěstidla:

   

  a)

  b)

 4. Seřaďovací návěstidla:

 

§ 5

Návěsti

 1. Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření příkazu nebo informace; návěsti zajišťují rychlé a jednoznačné dorozumění mezi pracovníky, kteří je dávají a pracovníky, kteří je přijímají.

 2. Návěsti se dávají pomocí návěstidel nebo návěstních pomůcek na místech určených tímto předpisem.

 3. Za správné dávání návěstí odpovídá pracovník, který je dává.

 4. Návěsti se musí očekávat na místech určených tímto předpisem.

 5. Příkazů vyjádřených návěstmi musí být ihned uposlechnuto, pokud nenastaly okolnosti, za kterých by provedení příkazů mohlo ohrozit bezpečnost jízdy vozidel nebo bezpečnost osob.

 6. Jsou-li přijímány současně dvě nebo více návěstí rozdílného významu, musí být uposlechnuto té návěsti, která je svým významem nejzávažnější; návěsti pochybné nebo nezřetelné musí být považovány za návěst zakazující jízdu.

 7. Návěsti předepsané pro používání za tmy (noční znak) se dávají:
  a) na povrchu podle Kalendáře pro osvětlování (viz směrnice Ds 2/1) bez zřetele na jiné světlo a dále vždy, není-li denní znak zřetelně viditelný na vzdálenost alespoň 100 m;

b) na tratích v podzemí vyjma prostorů stanic osvětlených normálním osvětlením (viz předpis D 2/1) nebo denním osvětlením.


ČÁST II.

NÁVĚSTI LOKOMOTIVNÍHO NÁVĚSTIDLA

§ 6

Návěsti lokomotivního návěstidla

 1. Návěsti lokomotivního návěstidla jsou vyjádřeny prosvícením barevných průsvitek tohoto návěstidla. Jsou-li prosvíceny současně dvě průsvitky, je jedna průsvitka prosvícena vždy plnou intenzitou a druhá průsvitka intenzitou sníženou.

 2. Návěst vyjádřená průsvitkou prosvícenou plnou intenzitou platí v pojížděném izolovaném úseku, návěst vyjádřená prosvícením průsvitky intenzitou sníženou musí být očekávána v příštím izolovaném úseku.

 3. Návěst 1, Rychlost 80 km/h


   

  Prosvětlená zelená průsvitka s černým číslem 80.

   

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 80 km/h.

 4. Návěst 2, Rychlost 60 km/h

   

   

  Prosvětlená zelená průsvitka s černým číslem 60.

   


  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 60 km/h.

 5. Návěst 3, Rychlost 40 km/h

   


  Prosvětlená zelená průsvitka s černým číslem 40.

   

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 40 km/h.

 6. Návěst 4, Rychlost 20 km/h

   

   

  Prosvětlená žlutá průsvitka s černým číslem 20.

   


  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 20 km/h.

 7. Návěst 5, Kód 0 (čti “kód nula”)

   

   

  Prosvětlená červená průsvitka s černým číslem 0.


   

  Návěst přikazuje řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu.

 8. Návěst 6, Předvěst

   

   

  Prosvětlená zelená průsvitka s černým písmenem P.


   

  Návěst informuje, že v příštím izolovaném úseku bude návěstěna rychlost stejná nebo vyšší než rychlost právě návěstěná; tato návěst nesvítí nikdy samostatně.

 9. Návěst 7, Bez kódu

   

   

  Prosvětlená modrá průsvitka.


   

  Návěst:
  a) přikazuje řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu;

  b) informuje, že se vlak nachází v izolovaném úseku před obsazeným izolovaným úsekem, v obsazeném izolovaném úseku nebo že se jedná o porušení blokové podmínky, poruchu izolovaného úseku nebo o poruchu vlakového zabezpečovače.

 10. Ukazuje-li lokomotivní návěstidlo pouze jednu návěst, musí strojvedoucí v příštím izolovaném úseku očekávat návěst 5, Kód 0, nebo návěst 7, Bez kódu.

 11. Ukazuje-li po vjezdu vlaku do výhybkového izolovaného úseku lokomotivní návěstidlo návěst 5, Kód 0, nebo návěst 7, Bez kódu, musí strojvedoucí bez ohledu na případnou změnu těchto návěstí řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu, a to až do doby, kdy poslední náprava vlaku opustí poslední výhybku ležící v tomto úseku.

 12. Možné kombinace návěstí na lokomotivním návěstidle jsou uvedeny v provozním předpisu Z 3/1 – Vlakový zabezpečovač.


ČÁST III.

NÁVĚSTI SVĚTELNÝCH NÁVĚSTIDEL

§ 7

Návěsti absolutních a permisivních návěstidel

 1. V době provozu osobních vlaků jsou permisivní návěstidla trvale rozsvícena a každé světelné návěstidlo je předvěstí příštího světelného návěstidla; zhasnutí permisivních návěstidel může povolit vnitropodniková norma.

 2. Přikazuje-li návěst světelného návěstidla očekávat na příštím světelném návěstidle návěst nařizující snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení, ale návěst posledně uvedeného návěstidla již dovoluje zvýšení rychlosti nebo další jízdu vlaku, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, jakmile ji zpozoruje;  leží-li však ve vlakové cestě mezi uvedenými návěstidly výhybky, smí se strojvedoucí touto návěstí řídit, až když celý vlak mine poslední výhybku.

 3. Návěst 10, Návěstidlo je v činnosti

   

   

  Stálé bílé světlo.

   

   

  Návěst (pouze na absolutním návěstidle při zhasnutých permisivních návěstidlech) informuje, že jízda vlaku musí být řízena buď podle návěstí lokomotivního návěstidla, nebo režimem automatického vedení vlaku (RAV) anebo režimem vlakového zabezpečovače (RVZ) vlakového zabezpečovače PA-135 nebo LZA.

 4. Návěst 11, Volno

   

  Stálé zelené světlo.

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 60 km/h.

 5. Návěst 12,ekávejte rychlost 40 km/h

   

   

   

  Stálé zelené světlo, nad ním rychle přerušované žluté světlo.

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 60 km/h a očekávat na příštím světelném návěstidle návěst 13, Rychlost 40 km/h.

 6. Návěst 13, Rychlost 40 km/h

   

   

   

  Rychle přerušované žluté světlo.

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 40 km/h a očekávat na příštím světelném návěstidle návěst 15, Stůj, nebo návěst 16, Opatrně.

 7. Návěst 14, Výstraha

   

   

   

  Stálé zelené světlo, nad ním stálé žluté světlo.

   

  Návěst přikazuje nepřekročit rychlost 60 km/h a očekávat na příštím světelném návěstidle návěst 15, Stůj, nebo návěst 16, Opatrně.

 8. Návěst 15, Stůj

   

   

   

  Stálé červené světlo.

   

  Návěst absolutního návěstidla zakazuje jízdu za toto návěstidlo; vlak i posunující díl musí zastavit čelem před návěstidlem.

 9. Návěst 16, Opatrně

   

   

  Stálé žluté světlo.

   

   

 10. Návěst 16, Opatrně, absolutního návěstidla:
  a) přikazuje řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu a očekávat na příštím světelném návěstidle návěst 15, Stůj, nebo návěst 16, Opatrně
  ;

  b) informuje, že kolej za návěstidlem může být obsazena jiným vozidlem a že výměny ležící v jízdní cestě nemusí být zajištěny staničním zabezpečovacím zařízením;

  c) přikazuje, odjíždí-li vlak ze stanice při telefonickém dorozumívání, kyvadlovém provozu nebo na příkaz vlakového dispečera, řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu, avšak pouze do doby, než celý vlak uvolní obvod stanice.

 11. Návěst 16, Opatrně, permisivního návěstidla:
  a) přikazuje řídit jízdu vlaku jízdou podle rozhledu a očekávat na příštím světelném návěstidle návěst 15, Stůj, nebo návěst 16,
  Opatrně;

  b) informuje, že kolej za návěstidlem může být obsazena jiným vozidlem.

 12. Absolutní návěstidla v obvodu depa mohou návěstit návěst 17, Rychlost 20 km/h nebo návěst 18, Posun dovolen.

§ 8

Návěsti seřaďovacích návěstidel

 1. Návěsti seřaďovacích návěstidel platí pro posunující díly.
  V depu Hostivař platí návěsti seřaďovacích návěstidel i pro jízdy osobních vlaků bez cestujících.

 2. Návěst 17, Rychlost 20 km/h


   

  Pomalu přerušované žluté světlo.

   


  Návěst:
  a) dovoluje jízdu za návěstidlo rychlostí nejvíce 20 km/h a přikazuje očekávat na příštím seřaďovacím nebo absolutním návěstidle návěst 15, Stůj
  ;

  b) informuje, že výměny v jízdní cestě jsou zajištěny staničním zabezpečovacím zařízením a že tato cesta je volná.

 3. Návěst 18, Posun dovolen


   

  Pomalu přerušované bílé světlo.


   

  Návěst:
  a) dovoluje jízdu za návěstidlo rychlostí nejvíce 20 km/h a přikazuje očekávat na příštím seřaďovacím nebo absolutním návěstidle návěst 15, Stůj
  ;

  b) informuje, že výměny v posunové cestě jsou zajištěny staničním zabezpečovacím zařízením a že tato cesta může být obsazena jiným vozidlem.

 4. Návěst 15, Stůj, seřaďovacího návěstidla zakazuje jízdu za návěstidlo; posunující díl musí zastavit čelem před tímto návěstidlem.

 5. Návěst 16, Opatrně, seřaďovacího návěstidla:
  a) přikazuje řídit jízdu posunujícího dílu nebo vlaku bez cestujících jízdou podle rozhledu a očekávat na příštím seřaďovacím nebo absolutním návěstidle návěst 15, Stůj
  ;

  b) informuje, že výměny v jízdní cestě nemusí být zajištěny staničním zabezpečovacím zařízením a že tato cesta může být obsazena jiným vozidlem.

 6. Stojí-li před seřaďovacím návěstidlem několik posunujících dílů, platí povolující návěst na tomto návěstidle jen pro první posunující díl; následný posunující díl musí vyčkat, až se po návěsti 15, Stůj, znovu rozsvítí na tomto návěstidle povolující návěst.

 7. Návěst 17, Rychlost 20 km/h, se změní na návěst 15, Stůj, jakmile první dvojkolí posunujícího dílu nebo vlaku bez cestujících obsadí první izolovaný úsek za seřaďovacím návěstidlem.

 8. Návěst 18, Posun dovolen, se změní na návěst 15, Stůj, jakmile posunující díl po obsazení prvního izolovaného úseku za seřaďovacím návěstidlem uvolní všechny izolované úseky před tímto návěstidlem; odchylky od tohoto ustanovení musí být uvedeny v provozním řádu depa.

§ 9

Poruchy světelných návěstidel

 1. Při poruše světelného návěstidla se na tomto návěstidle samočinně rozsvítí povážlivější návěst a odpovídajícím způsobem se změní i návěst na předchozím světelném návěstidle (porucha návěsti 10, Návěstidlo je v činnosti, se na předchozí světelné návěstidlo nepřenáší).

 2. Absolutní nebo seřaďovací návěstidlo, na kterém nesvítí žádná návěst, má význam absolutního nebo seřaďovacího návěstidla s návěstí 15, Stůj.

 3. Permisivní návěstidlo, které je zhaslé z důvodů poruchy, má význam permisivního návěstidla s návěstí 16, Opatrně.

 4. Změny v návěstění světelných návěstidel při poruchách obvodu svícení jejich jednotlivých návěstních světel jsou uvedeny v provozním předpisu Z 1/1 – Předpis pro obsluhu zabezpečovacího zařízení.


ČÁST IV.

NÁVĚSTI OSTATNÍCH NÁVĚSTIDEL

§ 10

Návěsti návěstidel přidružených ke světelným návěstidlům

 1. Návěst 24, VykřičníkNávěst 24, Vykřičník - Bílá obdélníková tabulka s černým vykřičníkem.


   

  Bílá obdélníková tabulka s černým vykřičníkem.


   


  Návěst informuje, že návěst 15, Stůj, absolutního návěstidla, na kterém je umístěna návěst 24, Vykřičník, nemusí být v souladu s návěstí lokomotivního návěstidla nebo s informací mobilní části vlakového zabezpečovače LZA, avšak pouze v případě, je-li kolej za absolutním návěstidlem volná alespoň v délce zábrzdné vzdálenosti z rychlosti návěstěné lokomotivním návěstidlem. Leží-li v této zábrzdné vzdálenosti výhybka, musí být její výměna zajištěna staničním zabezpečovacím zařízením v poloze určené závěrovou tabulkou.
  Došlo-li při jízdě vlaku k absolutnímu návěstidlu k nesouladu návěsti lokomotivního návěstidla s návěstí 15, Stůj
  , na tomto návěstidle a leží-li za tímto návěstidlem výhybka, pomine uvedený nesoulad krátce po zastavení vlaku před tímto návěstidlem.

 2. Návěstidlo s návěstí 24, Vykřičník, se umísťuje pouze na některých absolutních návěstidlech.

 3. Návěst 25, Označení stanoviště předvěstiNávěst 25, Označení stanoviště předvěsti

   

  Bílá čtvercová tabulka s černým kruhem a bílým mezikružím.


   

  Návěst informuje, že příští světelné návěstidlo je návěstidlo absolutní, a přikazuje, je-li jízda vlaku řízena telefonickým dorozumíváním, kyvadlovým provozem nebo příkazem vlakového dispečera, očekávat na tomto návěstidle návěst 15, Stůj.

 4. Návěstidlo s návěstí 25, Označení stanoviště předvěsti, se umísťuje na konstrukci posledního permisivního návěstidla před absolutním návěstidlem.
  Pro jízdu vlaku nesprávným směrem se toto návěstidlo umísťuje samostatně, a to vpravo ve směru jízdy před absolutním návěstidlem na zábr
  zdnou vzdálenost z rychlosti 60 km/h.

§ 11

Návěsti návěstidel pro elektrický provoz

 1. Návěsti pro elektrický provoz slouží k ochraně zařízení elektrické trakce.

 2. Návěst 26, Vypněte proudNávěst 26, Vypněte proud - Bílá obdélníková deska s červenou šipkou; šipka směřuje nahoru.

   

   

  Bílá obdélníková deska s červenou šipkou; šipka směřuje nahoru.


     Na návěst 26,Vypněte proud, musí jet vlak s vypnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo; ve výjimečných případech může jet vlak se sériově zapnutými motory.

 3. Návěst 27, Zapněte proudNávěst 27, Zapněte proud

   

   

  Bílá obdélníková deska s modrou šipkou; šipka směřuje dolů.

   

   


  Na návěst 27, Zapněte proud, může jet vlak se zapnutými trakčními motory, a to od okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.

 4. Návěstidla pro elektrický provoz se umísťují pro oba směry jízdy po téže koleji uprostřed koleje nebo výjimečně vpravo od ní. Návěst 26, Vypněte proud, se umísťuje před začátkem nepřeklenutelného dělení, návěst 27, Zapněte proud, ve vzdálenosti 100 m od začátku nepřeklenutelného dělení (posuzováno ve směru jízdy); návěst 27, Zapněte proud, se nemusí umisťovat před koncem kusé koleje.

§ 12

Návěsti návěstidel pro omezení rychlosti

 1. Omezení rychlosti nařizují návěsti pro omezení rychlosti.

 2. Návěsti pro omezení rychlosti platí pro vlaky i pro posunující díly.

 3. Návěst 23, Očekávejte návěst RychlostníkNávěst 23, Očekávejte návěst Rychlostník - Přední strana

   

  Přední strana:
  žlutá obdélníková deska postavená na kratší základně.

   

   

  Návěst 23, Očekávejte návěst Rychlostník - Zadní strana


   


  Zadní strana:
  žlutá obdélníková deska s černým příčným pruhem postavená na kratší základně.

     Návěstidlo s touto návěstí se umisťuje pouze na tratích metra, s výjimkou kusých kolejí, a to 100 m před návěstí 28, Rychlostník.

 4. Návěst 28, Rychlostník


   

  Bílá obdélníková deska s černým číslem, které vyjadřuje rychlost v km/h.
  Pro vyjádření rychlosti 5 km/h se použijí číslice 05.

   

   

  Návěst označuje začátek úseku s omezením rychlosti; rychlost musí být snížena včas, aby čelo vlaku nebo posunujícího dílu již míjelo tuto návěst nejvýše rychlostí, kterou nařizuje.

 5. Návěst 29, Konec omezení rychlosti

   

   

  Bílá obdélníková deska s černým písmenem K.


   


  Návěst označuje konec úseku s omezením rychlosti; vlak nebo posunující díl smí zvyšovat rychlost teprve tehdy, když jeho poslední vozidlo tuto návěst mine.

 6. Následuje-li bezprostředně za sebou několik úseků s různým omezením rychlosti, umísťují se pro každý směr jízdy návěstidla pro omezení rychlosti takto:
  a) návěst 23, Očekávejte návěst Rychlostník, pouze před návěstí 28,
  Rychlostník, platnou pro první úsek;

  b) návěst 28, Rychlostník, na začátku každého z uvedených úseků;

  c) návěst 29, Konec omezení rychlosti, pouze na konci posledního úseku.

 7. Návěstidla s návěstmi pro omezení rychlosti se umísťují ze všech směrů, z kterých je do úseku koleje s omezenou rychlostí možná jízda, a to ve stanici uprostřed koleje a mimo stanici vpravo od koleje, pro kterou platí; vyžadují-li to rozhledové poměry, mohou být tato návěstidla v jednokolejných tunelech umístěna výjimečně i vlevo.

 8. Při předpokládaném omezení rychlosti musí být návěstidla s návěstmi pro omezení rychlosti umístěna bezprostředně před jeho zavedením; při nepředpokládaném omezení rychlosti musí být tato návěstidla umístěna neprodleně.

 9. Kromě umístění návěstidel s návěstmi pro omezení rychlosti, musejí být zúčastnění provozní pracovníci zpraveni o tomto zavedeném omezení způsobem uvedeným v předpisu D 2/1.
  Nejsou-li však při zavedení nepředpokládaného omezení rychlosti na trati metra návěstidla s návěstmi pro omezení rychlosti ještě umístěna, musí být vlakové čety zpraveny i o této okolnosti.

§ 13

Návěsti výměnových a výkolejkových návěstidel

 1. Návěsti výměnových návěstidel ukazují, na kterou kolej nebo z které koleje je výměna přestavena.

 2. Výměnovými návěstidly musí být opatřeny výhybky, které nejsou zapojeny do staničního zabezpečovacího zařízení; výjimku z tohoto ustanovení může povolit vnitropodniková norma.
  Výměnová návěstidla mohou být provedena buď jako osvětlovatelná, nebo neosvětlovatelná.

 3. Výměnová návěstidla výhybek mohou návěstit:
  a) Návěst 32, Přímým směrem

   

   

  Stojatý bílý obdélník s černým okrajem směřující proti oběma jízdním směrům.

   

   

   

  b) Návěst 33, Proti hrotu do odbočky

  Bílý šíp v černém poli, hrot šípu označuje směr odbočení.

  c) Návěst 34, Po hrotu z odbočky

   

   

  Ležatý bílý obdélník v černém poli.

   

   

 4. Výkolejková návěstidla ukazují návěsti odpovídající poloze výkolejky.

 5. Výkolejkovými návěstidly musí být opatřeny výkolejky, které nejsou zapojeny do staničního zabezpečovacího zařízení; výjimku z tohoto ustanovení může povolit vnitropodniková norma.
  Výkolejková návěstidla mohou být provedena buď jako osvětlovatelná, nebo neosvětlovatelná.

 6. Návěst 40, Stůj, kolej uzavřena

   

  Přední strana:
  vodorovný černý pruh v bílém
  kruhovém poli.

   

   


   

  Zadní strana:
  dva bílé kruhy vodorovně vedle sebe.


   

  Návěst 40, Stůj, kolej uzavřena, informuje, že výkolejka je na kolejnici a je překážkou pro jízdu vozidel; tato návěst se používá též k označení zavřených vrat nad kolejí nebo k označení místa, kde končí kusá kolej.

  Místo před návěstí 40, Stůj, kolej uzavřena, kde musí vlak nebo posunující díl čelem zastavit, se označuje návěstí 43c, Místo zastavení; návěst 43c, Místo zastavení, se však nemusí použít na kusé koleji, kde je konec jízdní cesty označen návěstí 15, Stůj, absolutního návěstidla, v hale depa, před vraty do této haly nebo před návěstí 40, Stůj, kolej uzavřena, na výkolejkovém návěstidle.
  Není-li místo zastavení označeno návěstí 43c,
  Místo zastavení, musí vlak nebo posunující díl zastavit čelem před návěstí 40, Stůj, kolej uzavřena.

 7. Návěst 41, Uzavření koleje zrušeno

   

  Přední strana:
  černý pruh v bílém kruhovém poli směřující vpravo šikmo vzhůru.

   

   


   

  Zadní strana:
  dva bílé kruhy šikmo pod sebou, z nichž pravý je výš.


   

  Návěst informuje, že výkolejka není na kolejnici a není překážkou pro jízdu vozidel.

 8. Provozní řád depa nebo staniční řád stanoví, která výměnová návěstidla a výkolejková návěstidla musí být osvětlována a v kterém časovém období.

§ 14

Návěsti dalších návěstidel

 1. Návěst 42, Námezník

  Bílý vodorovný trámec s černými pruhy před šikmým ukončením.

  Návěst označuje u sbíhajících se kolejí hranici, přes kterou nesmí přesahovat čelo stojícího vozidla, aby nebyla ohrožena jízda po sousední koleji; návěstidlo s touto návěstí se umísťuje mezi sbíhající se koleje.

 2. Návěst 43a, Místo zastavení

  Trámec s černobílými pruhy.

  Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu správným směrem, který stanicí neprojíždí, místo, kde musí tento vlak čelem zastavit.

 3. Návěst 43b, Místo zastavení

  Trámec s červenobílými pruhy.

  Návěst označuje osobnímu vlaku jedoucímu nesprávným směrem, který stanicí neprojíždí, místo, kde musí tento vlak čelem zastavit.

 4. Návěst 43c, Místo zastavení

  Trámec se žlutobílými pruhy.

  Návěst označuje osobnímu vlaku bez cestujících nebo posunujícímu dílu místo, kde musí tento vlak nebo posunující díl čelem zastavit; výjimky z tohoto ustanovení a případné podmínky pro další jízdu může stanovit provozní řád depa nebo Rozkaz o výluce (ROV).

 5. Návěstidla s návěstmi 43a, 43b, 43c, Místo zastavení, se umísťují prostřed koleje; přechodně mohou být umístěny i vedle koleje.

 6. Návěsti 43a, a 43b, Místo zastavení, musí být ještě doplněny, pokud je to možné, obdélníkovou tabulkou v barvě příslušné trati umístěnou na stěně stanice v úrovni této návěsti.

 7. věst 44, Brzděte

   

  Žlutá trojúhelníková deska s černým písmenem B postavená na vrcholu.

     Návěst označuje místo, u kterého začíná osobní vlak (zkušební vlak) zpravidla snižovat rychlost, aby zastavil čelem u návěsti
  43a, 43b nebo 43c Místo zastavení.
  Návěstidlo s návěstí 44, Brzděte, se umísťuje uprostřed koleje, a to:
  a) na takovou zábrzdnou vzdálenost před návěst 43a, aby osobní vlak, který dodržuje stanovenou technologii jízdy a jízdní dobu, bezpečně zastavil čelem před touto návěstí;

  b) na zábrzdnou vzdálenost z rychlosti 60 km/h před návěst 43b;

  c) na vzdálenost stanovenou provozním řádem depa nebo Rozkazem o výluce (ROV) před návěst 43c.

 8. Návěst 45a, Tabulka s číslem

   

   

  Bílá obdélníková tabulka s černým číslem.

     Návěst označuje na kolejích pro obrat vlaků místo, kde musí zastavit osobní vlak provádějící obrat a dále označuje jednotlivá deponovací místa na kolejích, kde se odstavují soupravy elektrických vozů.
  Osobní vlak nebo posunující díl sestavený z elektrických vozů zastaví čelem u té návěsti 45a, Tabulka s číslem, na níž je vyznačeno číslo shodné s počtem vozů v něm zařazených.
  Další použití této návěsti může stanovit provozní řád depa nebo Rozkaz o výluce (ROV).

  Návěstidlo s touto návěstí se umísťuje uprostřed nebo vedle koleje.

 9. Návěst 45b, Tabulka s číslem

   

   

  Černá tabulka s rozsvíceným žlutým číslem.

   

   

  Návěst, která je umístěna v obratové stanici u absolutního návěstidla dovolujícího jízdu na obratovou kolej, přikazuje zastavit osobní vlak čelem na této koleji u stejné návěsti 45b, Tabulka s číslem.
  Na obratových kolejích se návěstidlo s touto návěstí umísťuje vpravo od koleje.

 10. Návěst 46, Prohlídka


   

  Bílá obdélníková deska s černými písmeny PO.

   

   

  Návěst označuje místo, kde musí osobní vlak čelem zastavit, jestliže je odstavován na prohlídku nebo opravu.
  Návěstidlo s touto návěstí se umísťuje buď vpravo, nebo vlevo od koleje.

 11. Návěst 47a, Označení obvodu

   


  Bílá obdélníková deska s černým orámováním a bílým okrajem postavená na kratší základně.

   


  Návěst označuje hranici mezi dvěma obvody (např. mezi obvodem stanice a širou tratí, nebo mezi jednotlivými obvody v depu); návěstidlo s touto návěstí se umísťuje uprostřed koleje nebo mimo kolej tak, aby návěst byla zřetelně viditelná z obou směrů jízdy.

 12. věst 47b, Označení obvodu

   


  Bílá obdélníková deska s černým orámováním, bílým okrajem a s červeným písmenem O postavená na kratší základně.


   

  Návěst označuje obvod ohlašovací stanice; návěstidlo s touto návěstí se umísťuje uprostřed koleje nebo mimo kolej tak, aby návěst byla zřetelně viditelná z obou směrů jízdy.


ČÁST V.

VĚSTI DÁVANÉ NÁVĚSTNÍMI POMŮCKAMI

§ 15

Návěsti pro zákaz jízdy

 1. Návěsti pro zákaz jízdy slouží:
  a) k zastavení vlaku, posunujícího dílu nebo ručního kolejového vozíku při hrozícím nebezpečí;

  b) k označení místa, kde musí vlak, posunující díl nebo ruční kolejový vozík zastavit;

  c) ke krytí nesjízdných míst, ochranných úseků a odstavených vozidel.

 2. Návěst 30, Stůj, zastavte všemi prostředky

  Ruční návěst 30a, Stůj, zastavte všemi prostředky

   

  Denní znak:
  kroužení návěstním praporkem, případně jakýmkoliv předmětem nebo jen paží.

  Noční znak:
  kroužení svítilnou se světlem jakékoliv barvy kromě zelené.

   

   

  Slyšitelná návěst 30b, Stůj, zastavte všemi prostředky

  Tři krátké několikrát opakované zvuky dávané například píšťalkou nebo houkačkou.

  Návěst nařizuje co nejrychlejší zastavení vlaku, posunujícího dílu nebo ručního kolejového vozíku všemi prostředky; musí být očekávána z kterékoli strany a dávána tak, aby vlaková četa, strojvedoucí posunujícího dílu nebo vedoucí ručního kolejového vozíku tuto návěst mohl vnímat.

 3. Návěst 30, Stůj, zastavte všemi prostředky, musí dávat každý pracovník, který zpozoruje hrozící nebezpečí, a to tak dlouho, dokud jí není uposlechnuto; návěsti 30a, 30b, se dávají podle možnosti současně, avšak i každá z nich sama o sobě platí jako návěst 30, Stůj, zastavte všemi prostředky.
  Návěst 30b, musí dávat i strojvedoucí, nemůže-li pro poruchu brzdy zastavit vlak nebo posunující díl.

 4. Návěst 31, Stůj

  Návěst 31a, Stůj

   

  Červená obdélníková deska nebo červený terč  s bílým okrajem.

   

   


  Návěst 31b, Stůj

   

  Denní znak:
  rozvinutý červený praporek držený pracovníkem kolmo ke koleji.

  Noční znak:
  svítilna s červeným světlem držená pracovníkem proti vlaku nebo posunujícímu dílu.


   

  Návěst 31, Stůj, (červená deska, červený terč, červený praporek, červené světlo) označuje místo, před nímž musí vlak, posunující díl nebo ruční kolejový vozík čelem zastavit.
  Návěst 31a, Stůj
  , (červená deska nebo červený terč) se umísťuje pro každý směr jízdy uprostřed koleje nebo přímo vpravo od koleje, pro kterou platí; vlevo od koleje, pro kterou platí, se smí umístit jen ve stanici na nástupišti.

  Návěst 31b, Stůj, (červeným praporkem nebo svítilnou s červeným světlem) se dává vpravo nebo vlevo od koleje, pro kterou platí.

§ 16

Návěsti na vozidlech

 1. Návěsti na vozidlech, které slouží k označení začátku a konce vlaku nebo začátku a konce posunujícího dílu, se umísťují na čele prvního vozidla a na konci posledního vozidla.

 2. Vlaky sestavené z elektrických vozů musí být označeny takto:
  a) Návěstí 50, Začátek vlaku

   

   

  Dvě nebo více bílých světel.

   

   

   

  b) Návěstí 51, Konec vlaku

   

   

  Dvě červená světla ve stejné výši.

   

   

   

  Při jízdě pomocného osobního vlaku s neschopným vlakem, nebo při řízení osobního vlaku z jiného než čelního stanoviště může být začátek i konec tohoto vlaku označen návěstí 51, Konec vlaku.

 3. Návěst 52, Začátek a konec služebního vlaku

   

   

  Jedno nebo více červených světel vpředu i vzadu; tato návěst může být vpředu doplněna jednou nebo více reflektorovými svítilnami s bílým světlem nebo na lokomotivě dvěma výstražnými majáčky oranažové barvy, je-li tato lokomotiva řízena radiovým dálkovým ovládáním.

   

   

   

 4. Všechny vlaky nezávislé trakce musí být označeny návěstí 52, Začátek a konec služebního vlaku.

 5. Posunující díl musí být označen za tmy na začátku i na konci příslušnými návěstmi pro vlaky, nebo musí být označeno jeho vedoucí hnací vozidlo vpředu i vzadu bílým světlem.

 6. Za správné návěsti:
  a) na vlaku nebo na posunujícím dílu odpovídá strojvedoucí;

b) na posledním taženém vozidle nebo na prvním sunutém vozidle vlaku nezávislé trakce odpovídá vedoucí služebního vlaku.

§ 17

Návěsti vlakových čet

 1. Návěst 53, Pozor

  Jeden dlouhý zvuk houkačkou.

  Návěst 53, Pozor, musí dávat strojvedoucí v těchto případech:
  a) k varování osob v koleji nebo její blízkosti a k varování osob nacházejících se v bezpečnostním pásu;

  b) před uvedením hnacího vozidla do pohybu v obvodu depa nebo na kolejích, kde se odstavují vozidla;

  c) před uvedením vlaku do pohybu, je-li řízen z jiného než čelního stanoviště;

  d) před uvedením vlaku do pohybu po každém mimořádném zastavení;

  e) při vjezdu osobního vlaku do stanice na návěst 16, Opatrně absolutního návěstidla, na návěst 5, Kód 0 nebo na návěst 7, Bez kódu;

  f) při vjezdu osobního vlaku k nástupišti pro cestující při jízdě nesprávným směrem, kromě obratu vlaku u nástupiště pro cestující v koncové stanici;

  g) při průjezdu osobního vlaku stanicí se tato návěst dává od začátku nástupiště až do jeho poloviny;

  h) při jízdě služebního vlaku v nepřehledných úsecích;

  i) opakovaně při jízdě kontrolního vlaku;

  j) opakovaně při jízdě osobních vlaků na trati, je-li v tunelu rozsvíceno osvětlení z důvodu vstupu osoby do koleje;

  k) při jízdě přes nechráněný přejezd až do doby, než čelo vlaku nebo posunujícího dílu vjede na přejezd;

  l) při potvrzení přijetí návěsti 67, Odjezd.

 2. Návěstí 53, Pozor, potvrzuje také strojvedoucí osobního vlaku příjem návěsti 54, Předání řízení; v tomto případě dává tuto návěst zvonkovou signalizací, nebo při její poruše houkačkou.

 3. Návěst 54, Předání řízení
  Dva dlouhé zvuky dávané zvonkovou signalizací, nebo při její poruše houkačkou.

  Návěstí oznamuje strojvedoucí v čele vlakové soupravy strojvedoucímu na jejím opačném konci, že uvedl řídicí stanoviště do neprovozního stavu a předává mu řízení.

 4. Návěst 55, Výzva
  Skupina dlouhého, krátkého a dlouhého zvuku dávaná houkačkou.

  Návěst dává strojvedoucí:
  a) ve stanici, chce-li přivolat ke svému vlaku strojvedoucího instruktora nebo dozorčího stanice (SPT);

  b) před vjezdovým návěstidlem zakazujícím jízdu, nemůže-li navázat spojení s vlakovým dispečerem.

 5. Návěst 56, Vypněte napájení přívodní kolejnice

  Skupina krátkého, dlouhého a krátkého zvuku dávaná houkačkou.
  Návěst dává strojvedoucí, je-li třeba, aby bylo vypnuto napájení přívodní kolejnice. Tato návěst je pro všechny pracovníky příkazem, aby o ní ihned zpravili vlakového dispečera, který pak musí neprodleně nařídit vypnutí napájení přívodní kolejnice.

 6. Návěsti uvedené v bodech 1., 3. a 4. tohoto paragrafu lze používat i odchylně od předpisu D 1/1, např. houkačkou u myčky.

§ 18

Ruční návěsti pro posun

 1. Každá ruční návěst pro posun se dává po dobu trvání příslušného úkonu.

 2. Návěst 57, Vzdálit

   

  Denní znak:
  svislé dlouhé pohyby červeným praporkem.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým světlem.


  Návěst přikazuje pohyb posunujícího dílu směrem od pracovníka, který tuto návěst dává; tato návěst může být doplněna jedním dlouhým zvukem píšťalky.

 3. Návěst 58, Přiblížit

   

  Denní znak:
  vodorovné dlouhé pohyby červeným praporkem.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým světlem.


  Návěst přikazuje pohyb posunujícího dílu směrem k pracovníkovi, který tuto návěst dává; tato návěst může být doplněna dvěma dlouhými zvuky píšťalky.

 4. Pro dávání návěsti 57, Vzdálit, a 58, Přiblížit, je rozhodující místo, z kterého tyto návěsti pracovník dává; je-li pracovník v úrovni strojvedoucího, dá příkaz k zahájení pohybu ústně, nebo naznačí směr pohybu paží.

 5. Návěst 59, Stlačit

  Ruční návěst 59a, Stlačit

   

  Denní znak:
  vodorovné krátké pohyby pažemi k sobě a od sebe; v jedné ruce drží pracovník červený praporek.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým svě
  tlem.

   

  Slyšitelná návěst 59b, Stlačit

  Dva krátké zvuky píšťalky.

  Návěst 59, Stlačit, přikazuje krátký pohyb posunujícího dílu potřebný k jeho spojení nebo rozpojení.

 6. Návěst 60, Popotáhnout

  Denní znak:
  svislé krátké pohyby pažemi zdviženými šikmo vzhůru; v jedné ruce drží pracovník červený praporek.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým světlem.

   

  Návěst přikazuje krátký pohyb posunujícího dílu; tato návěst musí být doplněna jedním dlouhým zvukem píšťalky jako návěst 57, Vzdálit, nebo dvěma dlouhými zvuky píšťalky jako návěst 58, Přiblížit, nebyl-li strojvedoucí o směru pohybu již zpraven ústně.

 7. Návěst 61, Pomalu


  Denní znak:
  paže s červeným praporkem šikmo vzhůru.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým světlem.

   

  Návěst přikazuje snížit rychlost posunujícího dílu a očekávat návěst 62, Stůj; návěst 61, Pomalu, může být doplněna několika dlouhými zvuky píšťalky.

 8. Návěst 62, Stůj

  Ruční návěst 62a, Stůj

   

  Denní znak:
  kroužení červeným praporkem.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s bílým světlem.

   

   

  Slyšitelná návěst 62b, Stůj

  Tři krátké zvuky píšťalky rychle za sebou

  Návěst 62, Stůj, přikazuje zastavit posunující díl.

 9. Návěst 63, Stůj pro uživatele cesty

  Denní znak:
  kroužení červeným praporkem proti oběma jízdním směrům silniční komunikace.

  Noční znak:
  jako denní znak, avšak místo červeného praporku se použije svítilna s červeným světlem.

   

  Návěst zakazuje uživateli cesty vjezd nebo vstup na přejezd; dává se uprostřed silniční komunikace mimo průjezdný průřez koleje tak, aby byla viditelná z obou jízdních směrů této komunikace.
  Chodce může pracovník varovat pouze ústně.

§ 19

Návěsti pro zkoušku brzdy

 1. Při zkoušce brzdy se používají tyto ruční návěsti:
  a) návěst 64, Zabrzděte

   

   

  Denní znak:
  sepnutí paží nad hlavou z jejich rozpětí.

   

   

   

   

  Noční znak:
  několikeré opisování písmene L svítilnou s bílým světlem.

   

   

  b) návěst 65, Odbrzděte

   

  Denní znak:
  rozpažení paží z jejich sepnutí nad hlavou.

   

   

   

   

   

  Noční znak:
  několikeré opisování převráceného písmene L svítilnou s bílým světlem.

   

   


   

  c) návěst 66, Brzda v pořádku

   

  Denní znak:
  vzpažení jedné paže.

   

   

   

   

   

  Noční znak:
  několikeré opisování písmene T svítilnou s bílým světlem.

   


   

   

 2. Ruční návěsti pro zkoušku brzdy se dávají na straně dohodnuté se strojvedoucím. Tyto návěsti se nemusí dávat, mohou-li se pracovníci provádějící zkoušku brzdy dorozumět ústně; v tomto případě se musí používat stanovených názvů návěstí.

§ 20

Návěst 67, Odjezd

 1. Návěst 67, Odjezd

   

   

  Denní znak:
  Návěst se dává denní výpravkou (zelený terč s bílým mezikružím); tato návěst může být doplněna jedním dlouhým zvukem píšťalky.


   

   

   

   

   

  Noční znak:
  Svislé pohyby noční výpravkou (svítilna se zeleným světlem); tato návěst může být doplněna jedním dlouhým zvukem píšťalky.


   

  Návěst přikazuje odjezd vlaku ze stanice; tato návěst se dává v případech stanovených předpisem D 2/1 a může být nahrazena slovem "odjezd" daným osobně.

 2. Návěst 67, Odjezd, dává ve stanicích dozorčí stanice (SPT) označený červenou služební čepicí (dále jen “oprávněný pracovník”).

 3. Při dávání návěsti 67, Odjezd, výpravkou stojí oprávněný pracovník na nástupišti, nebo jde směrem ke strojvedoucímu, případně k vedoucímu služebního vlaku; tato návěst se dává tak dlouho, dokud jí není uposlechnuto, nebo dokud její převzetí není potvrzeno návěstí 53, Pozor.
  Nedává-li oprávněný pracovník denní výpravkou návěst 67,
  Odjezd, drží ji pod paží návěstním znakem k tělu.

 4. Návěst 67, Odjezd, dává oprávněný pracovník strojvedoucímu osobního vlaku, u služebních vlaků vedoucímu služebního vlaku.
  Strojvedoucí osobního vlaku této návěsti uposlechne, ale jen tehdy, je-li si naprosto jist, že platí pro jeho vlak.
  Přejímá-li příkaz k odjezdu vedoucí služebního vlaku, předá jej strojvedoucímu ústně, nebo ruční návěstí pro posun, ale jen tehdy, je-li si naprosto jist, že platí pro jeho vlak.

 5. Návěstí 67, Odjezd, může oprávněný pracovník nařídit též průjezd vlaku stanicí.

 6. Zastaví-li vlak po převzetí příkazu k odjezdu čelem ještě v obvodu stanice, musí se dát tento příkaz znovu.


ČÁST VI.

ORIENTAČNÍ PRVKY

§ 21

Traťové značky

 1. Traťové značky (dále jen “TZ”) slouží k označení důležitých míst na trati a v depu.

 2. TZ 1, Hektometrovník

  V tunelu:
  bílá deska s černým okrajem a černým číslem.

   


   

  Na povrchové trati:
  bílý kvádr s černým číslem.

   


  Traťová značka označuje vzdálenost od stanoveného začátku trati v kilometrech a jejich desetinách; umísťuje se po 100 m zpravidla vpravo od koleje pro správný směr jízdy tak, aby byla zřetelně viditelná z obou směrů jízdy.

 3. TZ 2, Skloník

  Trať stoupá

  Vodorovná trať

  Trať klesá

  Černá deska s bílým polem, v němž červené číslo udává sklon v promile a černé číslo délku úseku v metrech.

  Traťová značka označuje sklonové poměry; umísťuje se vpravo nebo vlevo od koleje pro oba směry jízdy po téže koleji v místech, kde se mění klesání na stoupání nebo opačně, anebo v místech změn rozhodných sklonů.

 4. Rozhodné sklony jsou uvedeny v následující tabulce:

  Rozhodný sklon vyznačený na skloníku:

  Rozmezí skutečných sklonů:

  3 ‰

  sklony od 0 ‰ do 3 ‰ včetně

  10 ‰

  sklony nad 3 ‰ do 10 ‰ včetně

  20 ‰

  sklony nad 10 ‰ do 20 ‰ včetně

  30 ‰

  sklony nad 20 ‰ do 30 ‰ včetně

  40 ‰

  sklony nad 30 ‰

 5. TZ 3, Telefon

   

  Černé písmeno T vyznačené na skříňce telefonu.

   


  Traťová značka označuje místo, kde je zřízen telefon; umísťuje se na povrchové trati nebo v depu.

 6. TZ 4, Nástupiště vpravo

   

  Obdélníková deska se žlutým podkladem a černým okrajem; v levé polovině červená šipka a v pravé polovině obraz dveří elektrického vozu metra.

   

   

  Traťová značka informuje strojvedoucího osobního vlaku jedoucího správným směrem, že nástupiště pro cestující je umístěno vpravo ve směru jízdy; umísťuje se vpravo od koleje u návěsti 44, Brzděte.

 7. TZ 5, Zapněte trakci

   

  Bílá trojúhelníková deska s černým písmenem Z postavená na vrcholu.

   

   

  Traťová značka označuje místo, kde se zapíná jízdní režim trakčních motorů, jestliže osobní vlak dodržuje stanovenou technologii jízdy a jízdní dobu.

 8. TZ 6a, Vypněte trakci

   

  Bílá trojúhelníková deska s černým písmenem V postavená na vrcholu.

   

   

  Traťová značka označuje místo, kde se vypíná jízdní režim trakčních motorů, jestliže osobní vlak dodržuje stanovenou technologii jízdy při krátkých jízdních dobách.

 9. TZ 6b, Vypněte trakci

   

  Bílá trojúhelníková deska s černým okrajem postavená na vrcholu.

   

   

  Traťová značka označuje místo, kde se vypíná jízdní režim trakčních motorů, jestliže osobní vlak dodržuje stanovenou technologii jízdy při dlouhých jízdních dobách.

 10. Traťové značky 5, 6a, 6b se umísťují uprostřed koleje.

 11. TZ 7, Označení bodu zastavení


  Oranžová kruhová odrazka.

  Traťová značka informuje strojvedoucího osobního vlaku, který je vybaven vlakovým zabezpečovačem PA-135 a jede v režimu vlakového zabezpečovače (RVZ), o bodu zastavení čela vlaku zadaném programem zastavení.

  Tato traťová značka se umísťuje pouze na vybraných programech zastavení, a to uprostřed koleje.


ČÁST VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22

Odpovědnost

 1. Každý provozní pracovník odpovídá za:
  a) správný výkon pracovní činnosti vyplývající z jeho funkčního zařazení;

  b) škody, které způsobil nesprávným výkonem své pracovní činnosti.

 2. Nadřízený pracovník odpovídá za to, že samostatným výkonem funkce jsou pověřováni pouze pracovníci splňující kvalifikační předpoklady stanovené pro tuto funkci provozním předpisem O 2/1 – Kvalifikační a zkušební řád metra.

 3. Nedodržování ustanovení tohoto předpisu, nejde-li o jednání stíhané podle obecně platných právních norem, se postihuje podle Pracovního řádu.

§ 23

Zrušovací ustanovení

§ 24

Účinnost

 

V Praze dne 14. dubna 1999

Poslední aktualizace: 24.8.2006