Sdělovací zařízení metra
PICT0026.JPG
kamera, monitor, hodiny, ukazatel následného mezidobí
PICT006.JPG
požární ústředna
PICT0060.JPG
staniční skříň průmyslové televize
PICT007.JPG
základnové radiostanice VKV
PICT0073.JPG
linkový rozvaděč jednotného času
Nafotil: Drak
Sdělovací zařízení metra slouží zejména k rychlému a operativnímu přenosu informací při řízení vlakové dopravy, k informování cestujících a jiným dále popsaným účelům.

Pro umístění centrálních částí sdělovacích zařízení je v každé stanici metra vyhrazena tzv. sdělovací místnost. Její plocha je nejméně 25 m2, je umístěna co nejblíže hlavním kabelovým trasám, má bezprašnou úpravu stěn, podlahovou krytinu v antistatické úpravě, odvod tepelné zátěže vznikající při provozu sdělovacích zařízení, přístupový systém, napájení z obou sekcí hlavního rozvaděče v distribuční stanici a z rozvodu nouze pro důležitá sdělovací zařízení. Pro umístění telekomunikačních a obdobných zařízení, která jsou v metru instalována a neslouží k zajištění jeho provozu je určena místnost optických zařízení. Svými parametry je podobná sdělovací místnosti. Tato zařízení jsou většinou majetkem jiných subjektů.
Koncové části sdělovacích zařízení jsou ve stanicích hlavně soustředěny na dopravních stanovištích, nejvíce do tzv. místnosti přepravního manipulanta, která je situována u vstupu do placeného prostoru metra. Zde je instalován tzv. pult přepravního manipulanta, v němž jsou zabudovány ovládací a kontrolní prvky sdělovacích, ale i jiných zařízení.

Telefonní zařízení
V pražském metru jsou používány tyto nezávislé telefonní systémy:

Dispečerské spoje
 • vlakový - slouží k dorozumívání provozních zaměstnanců ve stanicích a depech metra, podílejících se na řízení vlakové dopravy, s vlakovým dispečerem. Každá trasa má svůj okruh.
 • elektro - vytváří přímé spojení elektrodispečera s obsluhou měníren a distribučních transformoven.
 • technologický - poskytuje přímé spojení technologického dispečera a jiných řídících zaměstnanců s čerpacími stanicemi, strojovnami hlavního větrání, strojovnami eskalátorů atd.
 • sdělovací a zabezpečovací - zprostředkovává přímé spojení dispečera služby sdělovací a zabezpečovací se stanovišti provozních zaměstnanců a s místnostmi návěstního mistra.
Nouzový spoj - zabezpečuje nouzové spojení zaměstnanců v tunelech metra s vlakovým dispečerem. Pobočky jsou zřízeny u absolutních návěstidel, u odjezdových návěstidel v depech, na odjezdové straně nástupiště a každých max. 250 m v traťových tunelech.

Telefonní spoje místní
jsou přímé spoje mezi dvěma provozně souvisejícími místy, např. mezi stavědly, dozorčími stanic, stavědlem a výhybkami, přepravním manipulantem a kabinou výtahu atd.

Služební telefonní síť metra poskytuje hlasové služby pro všechny zaměstnance metra. Pobočky jsou zřízeny na provozních stanovištích, v kancelářích, dílnách atd. Síť sestává z 57 telefonních ústředen ERICSSON MD 110, které jsou vzájemně propojeny optickými vlákny. Tvoří jeden funkční celek s modulární, distribuovanou architekturou a jedná se jednu z největších aplikací tohoto systému. Je součástí jednotné telekomunikační sítě Dopravního podniku, s níž je propojena příčkovým vedením a je napojena do sítě Českého Telecomu.

Hovory všech dispečinků a vybraných důležitých linek a spojů jsou nahrávány.

Zařízení pro rádiové spojení
Pro zajištění operativního řízení vlakové dopravy na tratích metra slouží radiová síť vlakového dispečera a v depech radiové sítě dep. Pro ostatní účely (zkoušky, měření, pohotovostní zásahy atd.) na tratích metra a na území Prahy je vybudována technologická radiová síť, která je zároveň záložní sítí pro vlakového dispečera. Všechny veřejné a vybrané neveřejné prostory ve stanicích metra jsou pokryty signálem GSM, radiovou sítí ministerstva vnitra pro potřeby integrovaného záchranného systému a částečně i městskou radiovou sítí.
Zařízení pro rádiové spojení se skládá ze sítě základnových radiostanic, umístěných ve sdělovacích místnostech vybraných stanic tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí všech traťových úseků. Na tratích metra je signál přenášen anténní dvoulinkou, která je zavěšena ve vrchní části tunelů. Další základnové stanice jsou umístěny v depech a na centrálním dispečinku.

Vstup do jednotlivých sítí je umožněn těmto účastníkům:
 •  vlakoví dispečeři - ovládací přístroje dispečerské sítě příslušné trasy
 •  strojvedoucí souprav metra a pracovních vlaků - vozidlové radiostanice na řídícím stanovišti
 •  strojvedoucí instruktoři a jiní pracovníci - přenosné radiostanice
 •  stavědla - pouze příposlech sítě vlakového dispečera
 •  pohotovostní a zásahová vozidla - vozidlové a přenosné radiostanice
Veškeré hovory po rádiových sítích jsou nahrávány.

Hodinové zařízení
Systém jednotného času metra poskytuje zaměstnancům a cestujícím informace a o aktuálním čase. Tento systém je řízen z centrálního dispečinku hodinovou ústřednou, která přijímá DCF77 signál dálkového řízení časomíry z Frankfurtu nad Mohanem a GPS. Signál je do stanic distribuován buď ve formě minutových impulsů nebo jako kompletní časová informace.
Na odjezdové hraně nástupišť jsou instalovány tzv. ukazatele následného mezidobí, které odměřují čas od odjezdu předešlého vlaku. Nulují se vstupem vlaku do kolejového obvodu za stanicí.
Venkovní hodiny na autobusových terminálech u stanic metra pracují v autonomním režimu.

Automatický informační systém
Informuje cestující o nestandardním režimu přepravy, o ukončení nebo přerušení provozu. Systém je možno ovládat jak dálkově od vlakového dispečera, tak i místně dopravními zaměstnanci ve stanici nebo automaticky v závislosti na plánovaném způsobu jízdy vlaku a na jeho okamžité poloze na trati. Informační výstupy jsou textové zprávy na světelných informačních panelech, umístěných nad nástupišti, případně i odpovídající hlášení staničního rozhlasu.
Před vstupem do vestibulu některých stanic jsou instalovány jednostranné venkovní informační panely informující o mimořádných situacích v metru.

Elektrická zabezpečovací signalizace
Pro zjištění vniknutí nepovolaných osob do objektů metra je instalována zabezpečovací signalizace. Poplach je přenášen na pult centralizované ochrany. Vstupy do neveřejných prostor metra jsou postupně osazovány zařízením kontroly oprávnění vstupu.

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace slouží k detekci požáru a vyhlášení požárního poplachu ve stanicích metra, depech a v budově Centrálního dispečinku. Požární ústředny ve stanicích a depech jsou zapojeny do systémů dálkového přenosu informací do budovy Centrálního dispečinku a ohlašovny požárů hasičského záchranného sboru Metro (HZS) v depu Hostivař. V případě aktivace kteréhokoliv samočinného požárního hlásiče, které jsou instalovány v požárně rizikových prostorech objektu nebo tlačítkového hlásiče, které jsou umístěny na únikových cestách, se hlášení o požáru ihned přenese na panel umístěný na trvale obsazeném dopravním stanovišti ve stanici, kde se zobrazí základní údaje o místě požáru, a do ohlašovny požárů HZS v depu Hostivař, kde se na monitoru graficky zobrazí příslušná mapa stanice s vyznačením místa požáru. Požární ústředna automaticky zavírá protipožární klapky ve vzduchotechnickém potrubí, aby se požár a kouř nešířily do dalších prostor stanice, případně ovládá jiná zařízení (rolety, blokování dveří, stabilní hasící zařízení atd.). V případě nepřítomnosti provozního personálu na stanovišti požární ústředna spouští poplachové sirény v technických prostorech stanice a propojí varovný signál do staničního rozhlasu ve veřejných prostorech stanice. Tento signál slouží k přivolání provozního personálu, který po příchodu na stanoviště situaci vyhodnotí a případně organizuje evakuaci stanice.

Staniční rozhlas

Staniční rozhlas zprostředkovává informace cestujícím, zaměstnancům metra a zároveň umožňuje domluvu dopravních zaměstnanců mezi sebou. Ozvučeny jsou všechny veřejné a neveřejné prostory stanic, podchody, vstupy do stanic, autobusové terminály a traťové tunely v OSM. Zařízení lze ovládat dálkové od vlakového dispečera nebo místně z dopravních stanovišť na jednotlivých stanicích. Na vlakovém dispečinku jsou k tomuto účelu instalovány mikrofonní pulty a přehrávač minidisků pro cyklická hlášení, která lze zde operativně nahrát. Ve stanicích k ovládání rozhlasu slouží ovládací soupravy a počítače PC se zvukovou a ovládací kartou pro různá předem nahraná hlášení. V depech je instalován dopravní a požární rozhlas. V soupravách metra je vlakový rozhlas.

Průmyslová televize
Zařízení PTV umožňuje provozním zaměstnancům na stanici získat přehled o okamžité situaci na nejdůležitějších místech stanice. Jedná se zejména o nástupiště, obratové koleje, střední prostor stanice, eskalátory, osobní výtahy a podobně. Na odjezdových hranách nástupišť pro cestující jsou pro potřebu strojvedoucích umístěny monitory, na které je přenášen obraz vlaku snímaný z opačné strany tohoto nástupiště. Kromě dopravních stanovišť ve stanicích jsou záběry přenášeny do budovy Centrálního dispečinku, kde jsou k dispozici dispečinkům Dopravního podniku a Policii.

Automatické odbavování cestujících
V prostoru vstupů do stanic jsou instalovány tzv. odbavovací čáry, jejichž součástí jsou označovací strojky, které slouží cestujícím k vyznačení údajů na jízdenky a zařízení pro počítání cestujících. Údaje o počtu cestujících ve zvoleném časovém intervalu i o celkovém počtu cestujících jsou využívány pro přepravní průzkumy a pro statistiku.

Zařízení pro navádění zrakově postižených
Zařízení navádí zrakově postižené cestující do stanice, v ní jim umožňuje snazší orientaci a podává různé informace. Používají se dva druhy akustických majáčků:
 • s jednoduchým signálem - vydávají přerušovaný zvukový signál a jsou umístěny zejména nad vchody, východy a v průchodech,
 • hlasové - přehrávají předem naprogramované hlasové fráze, které je možno měnit podle provozních situací a stavu některých zařízení. Umísťují se zejména nad nástupní části eskalátorů a do míst, kde je složitější orientace nevidomých. (Příklad fráze eskalátorového majáčku: "Pravý eskalátor jede dolů, levý eskalátor jede nahoru, prostřední eskalátor stojí".)
Na nástupištích je instalován systém pro informování strojvedoucích o možném nástupu nevidomého do vlakové soupravy. Strojvedoucí musí po rozsvícení přerušovaného symbolu "d" v hodinách vedle ukazatele následného mezidobí, u soupravy s individuální předvolbou otevírání dveří, otevřít všechny dveře.
Všechna tato zařízení uvádí v činnost zrakově postižený cestující dálkovým ovládáním.

Sdělovací kabely
Pro spojení jednotlivých sdělovacích zařízení s jejich ovládacími, koncovými a výkonnými částmi se používají kabely různých konstrukcí, typů a provedení. Pro spojení stanic, dep a Centrálního dispečinku se používají mezistaniční traťové, vazební, přípojné kabely a kabely dálkového ovládání. Celková délka těchto kabelů je přes 2500 km, z toho přibližně 60% je v nehořlavém provedení R nebo R/C, případně ohniodolném provedení V. Páteřní komunikační síť je tvořena vysokokapacitními optickými kabely speciálního provedení pro metro. V tunelech metra jsou vedeny také optické kabely telekomunikačních operátorů GTS, Pragonet, Eurotel a organizací TSK, PRE a ČD.
Zpracoval: Jaroslav Kaše
 
Zpět
 
© Tomáš Rejdal