Zkušební tratě metra
Zkušbní trať depa Kačerov Pro zajištění potřebného zázemí pražského metra je u každé tratě vybudováno depo. Pro trať A je depo v Hostivaři, pro trať B ve Zličíně a pro trať C na Kačerově. Každé depo má vlastní zkušební trať. Zkušební tratě slouží ke zkušebním a ověřovacím jízdám souprav vozů metra, které prošly různými stupni oprav a dalším ověřovacím jízdám například vozidel nezávislé trakce, případně strojů traťové mechanizace. Z těchto důvodů jsou všechny tři zkušební tratě napojeny na kolejiště dep, jejichž součástí jsou též haly oprav, a v depu Hostivař je též připojena opravárenská základna metra.

Konstrukce všech tří zkušebních tratí je tvořena kolejovým svrškem tvaru S 49. Kolejnice S 49 jsou upevněny na žebrové podkladnici S4 pomocí upevňovacích prvků tvaru S 49. Kolejnicové pasy jsou namontovány na tvrdé impregnované dřevěné pražce uložené ve štěrkovém loži založeném 0,5 metru pod niveletou horní hrany pražců. Rozdělení pražců v kolejovém poli je stanoveno druhu "d", tj. 1640 ks na 1 km koleje, a to jak pro kolej bezstykovou, která je v přímé a v obloucích o poloměru r?550 m, tak pro kolej stykovanou. Rozchod koleje je 1435 mm. Štěrkové lože je z přírodního drceného kamene pro kolejové lože frakce 32 - 65 mm. Všechny další podrobnosti o kolejovém spodku, upevnění kolejnic, prostorovém řešení, rozměrech kolejového svršku a dalším jsou obsaženy v příslušných typizačních směrnicích, vzorových listech a ČSN. Ke kolejovému svršku patří obdobně jako na podzemních tratích metra přívodní kolejnice, která zajišťuje dodávku elektrické energie pro zkoušené vozy metra. Upevňuje se vně koleje na pražce jako třetí kolejnice přizpůsobená pro spodní odběr. Ocelová kolejnice se zavěsí do nosníku izolátoru osazeného na závěsy přišroubované k pražcům. Přívodní kolejnice je zakryta před možností nebezpečného dotyku i před povětrnostními vlivy nehořlavým, mechanicky odolným žlutým krytem. Vnitřní hrana přívodní kolejnice musí být od vnitřní hrany bližší pojížděné kolejnice ve vodorovném směru vzdálena 645 mm s dovolenými odchylkami za provozu ±8 mm. Vzdálenost roviny pracovní plochy přívodní kolejnice od roviny temen pojížděných kolejnic ve svislém směru musí být 160 mm s dovolenými odchylkami ±6 mm za provozu.

Zkušební trať depa Hostivař

Kolejové napojení zkušební tratě na kolejiště depa navazuje na výhybku č. 49 (1:7,5 - 150) vloženou do objízdné koleje halového komplexu. Stavební délka zkušební tratě je 2004 metry a je ukončena kolejnicovým zarážedlem. Minimální oblouk r=200 m je ve spodní části trati, maximální stoupání 25‰. Použité výhybky jsou poměrové, tvaru "S". Základní zabezpečovací zařízení - reléové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71. Zařízení pro vyhodnocování volnosti kolejových úseků - kolejové obvody, vlakový zabezpečovač - ARS, PA-135 (buduje se SOP-2P).

Zkušební trať depa Zličín

Zkušební trať je kolejovým trianglem napojena na zhlaví depa výhybkou č. 101 (JS 1:7,5 - 150), v km 1,726 je zkušební trať výhybkou JS 49 1:7,5 - 190 propojena s kolejištěm firmy Siemens, Kolejová vozidla s. r. o. Na západním konci u služebního nástupiště je napojení na kolej pod jeřábovou dráhu. Stavební délka zkušební tratě je 1805 metrů a je provizorně ukončena příčným pražcem. Po vyjasnění majetkoprávních vztahů bude stavební délka 1892 metrů a bude ukončena kolejnicovým zarážedlem. Minimální oblouk r = 1100 m, maximální stoupání 25‰. Použité výhybky jsou poměrové, tvaru "S". Základní zabezpečovací zařízení - reléové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71. Zařízení pro vyhodnocování volnosti kolejových úseků - počítače náprav Siemens Frauscher. Vlakový zabezpečovač - žádný.

Zkušební trať depa Kačerov - [Fotky z rekonstrukce zkušební tratě]

Zkušební trať ve splítce s vlečkou vedoucí do žst. Praha-Krč umožňuje jako jedinému depu návaznost na ČD. Důvodem vybudování splítkové koleje jsou rozdílné průjezdné průřezy metra a ČD. Splítka je místo, kde průjezdné průřezy dvou souběžných kolejí do sebe zasahují. Osa zkušební trati je od osy vlečky vzdálena 0,5 m. Kolejové napájení zkušební trati na kolejiště depa navazuje na výhybku č. 50 (1:9 - 300). Stavební délka zkušební tratě mezi splítkovými výhybkami M3 a M4 je 1223 metrů, stavební délka za výhybkou pro odbočení do depa ke kolejnicovému zarážedlu je 138 metrů. Minimální oblouk r = 350 metrů, maximální stoupání 18,7 ‰. Použité výhybky jsou poměrové tvaru "S" a úhlové tvaru "T". V roce 1999 byla provedena oprava kolejového svršku, při které kromě čištění kolejového lože v celém profilu byly nahrazeny dřevěné pražce betonovými pražci v převážné části zkušební trati. Základní zabezpečovací zařízení - reléové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71, zařízení pro vyhodnocování volnosti kolejových úseků - žádné (v horní části zkušební tratě kolejové obvody). Vlakový zabezpečovač - PA-135 (dokončena nejpozději v roce 2003).

Zpracoval odbor staveb tratí o. z. Metro
Foto: o. z. Metro
 
Zpět