Ochranný systém metra (OSM)

tlakový uzávěr  tlakový uzávěr

K tomu abychom pochopili co se vlastně stalo v pražském metru o letošních povodních a proč budeme muset zaplatit dvě miliardy korun za odstranění následků zatopení metra povodňovou vodou musíme něco vědět o tom co vlastně metro umí. Je nám všem jasné, že metro jako prostředek městské hromadné dopravy přepravuje více než milion cestujících denně. O tom, že pražské metro může sloužit i k jiným účelům se ve sdělovacích prostředcích začalo hovořit až v souvislosti s letošními povodněmi v Praze. Ucelený obrázek o tom jaké má metro další funkce však žádný sdělovací prostředek nepřinesl. Pokusím se to trochu napravit:

1. Co to je?
Ochranný systém metra je komplex prostor a zařízení ve stanicích a tunelech metra i mimo ně, které slouží k ukrytí a evakuaci obyvatel Prahy při mimořádných událostech. Do OSM patří ražené stanice s veškerým technologickým zázemím bez vestibulů, které jsou těsně pod povrchem nebo na úrovni terénu a nemají proto dostatečnou tlakovou a radiační odolnost a dále pak ražené traťové tunely. V okrajových částech Prahy kde tam kde je použita metoda hloubených stanic a traťových tunelů (trasa 2C, stanice Dejvická, stanice Smíchovské nádraží atd.) je odolnost proti tlakové vlně nižší. K OSM patří mimo tyto prostory i některé netypické jako jsou podzemní garáže u stanice Dejvická a garáže u stanice Vltavská. Do OSM nepatří celá trasa 1C, která se začala budovat podle původních projektů jako podzemní tramvaj. Dále pak do OSM nepatří všechny povrchové a nadzemní části metra (Stanice Lužiny, Hůrka, Luka, Stodůlky a Zličín, dále pak stanice Rajská zahrada a Černý most).

2. Před čím chrání?
Chrání ukrývané před následky použití zbraní hromadného ničení včetně atomové bomby ale i radiace v případě havárie jaderné elektrárny, následky chemického zamoření při haváriích v průmyslových závodech a v neposlední řadě před záplavami a přívalovou vlnou, která vznikne protržením vltavské kaskády. Dále se OSM dá využít k evakuaci obyvatel ze zamořených částí města.

3. Jaké prostředky jsou k ochraně použity?
a) proti účinkům tlakové vlny, která vzniká při jakémkoli výbuchu se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech, traťových tunelech i technologických šachtách. Ochranný systém metra je rozdělen do ochranných úseků, které mají velikost dvou až tří stanic. Tyto ochranné úseky se dají mezi sebou tlakově a plynotěsně oddělit takže, když dojde k porušení jednoho ochranného úseku sousední OÚ zůstává funkční. Zároveň jsou vybudovány obchozy traťových uzávěrů, které oddělují jednotlivé ochranné úseky. Těmito obchozy lze převádět ukrývané z jednoho OÚ do druhého bez narušení tlakové odolnosti předělu.
b) proti průniku škodlivin ze zamořeného vnějšího prostředí se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech traťových tunelech i technologických šachtách přičemž je zabezpečena dodávka nezávadného vzduchu ze speciálních filtroventilačních centrál
c) proti průniku vody se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech traťových tunelech i technologických šachtách a čerpadla k odčerpávání průsakové vody

4. Jak je zabezpečena dodávka životně důležitých médií pro zabezpečení provozu OSM a pro ukrývané?
Dodávka důležitých médií pro OSM je zabezpečena ze speciálních chráněných objektů tzv. technických center (TC), které jsou umístěny mimo trasy metra. V současné době to jsou:
»» TC1 trasa A levobřežní část - dodávka el. energie, vzduchu, vody - úpravna
»» TC2 trasa A pravobřežní část - dodávka vzduchu
»» TC3 trasa B pravobřežní část - dodávka el. energie, vzduchu
»» TC4 trasa B levobřežní část - mělo být ale nebylo vystavěno
»» AC1 trasa 2C - dodávka el. energie, vzduchu, vody - přivaděč
»» CD OSM je centrální dispečink který nedodává do OSM žádná média ale je tam stažena signalizace stavu a činnosti jednotlivých důležitých zařízení OSM na všech trasách. Z tohoto pracoviště se zařízení nadá přímo dálkově ovládat - slouží k velitelskému řízení celého OSM. V tomto chráněném pracovišti jsou i dispečinky ostatních služeb DSM metra.

a) elektrická energie - dodávka je zabezpečena pomocí dieselagregátů, které dodávají elektrickou energii přímo do páteřního 22kV rozvodu metra.
b) vzduch - dodávka je zabezpečena z filtroventilačních centrál kde se provádí filtrace a odmoření vzduchu. Vzduch se dodává do trasy s přetlakem tak aby případnými netěsnostmi v trase nedošlo k průniku škodlivin do chráněného prostoru.
c) voda - dodávku vody zabezpečuje úpravna vody kde se mimo běžnou úpravu vody používají ještě speciální zařízení na snížení případné radioaktivity (V prostorách metra ani na TC nejsou žádné rezervoáry pitné ani užitkové vody) Pitná voda je rozvedena do stanic a tunelů metra kde jsou po určitých vzdálenostech instalovány tzv. pítka.
d) ošetření - na stanicích jsou v technologické části vyhrazeny prostory, které po přechodu na OSM slouží jako ošetřovny a sklady léků. Materiál a vybavení se zaváží až v době přípravných prací na provoz OSM. Nemocnice - lépe řečeno vyhrazený prostor pro nemocné je zřizován ve vlacích metra odstavených ve stanicích.
e) potraviny - na stanicích jsou v technologické části vyhrazeny prostory, které po přechodu na OSM slouží jako sklady a výdejny potravin. Materiál a vybavení se zaváží až v době přípravných prací na provoz OSM.
f) hygienická zařízení - ve stanicích se využívá rozšířených služebních hygienických zařízení a v tunelech jsou to speciální hygienická zařízení, která jsou umístěna v tunelových spojkách v mezistaničních úsecích. Fekální vody se odvádějí do jímek a jsou odčerpávány čerpadly do povrchové kanalizace.
g) márnice - prostory pro ukládání mrtvých jsou většinou ve slepých technologických štolách které vzniknou při ražení stanic a tunelů metra a jsou od ostatních částí OSM odděleny plynotěsnými uzávěry s přestupní komorou.
h) ovládání zařízení OSM - signalizace stavu a ovládání veškerých zařízení OSM je třístupňové:
- místní ovládání z rozvaděče přímo u zařízení (TU možno uzavřít i ručně)
- dálkové ovládání ze staničního řídícího pracoviště (všechna zařízení a TU ve stanici a přilehlých tunelech)
- dálkové ovládání z trasových řídících pracovišť na TC (všechna zařízení příslušné trasy)
Pozn. Na centrálním řídícím pracovišti OSM (CŘP) je vyvedena z tras pouze signalizace stavu důležitých zařízení OSM bez možnosti je přímo dálkově ovládat.

5. Kolik lidí se může ukrýt v metru?
V současné době cca 300 tisíc. Po dobudování všech tras metra (trasa D a vnitřní okruh) má být kapacita OSM přibližně 600 tisíc ukrývaných.

6. Jak dlouho trvá zprovoznění OSM?
Tato otázka je poněkud složitější. V případě válečného konfliktu a s tím spojené nutnosti ukrýt obyvatele Prahy na delší dobu se předpokládá postupné zvyšování stupňů ohrožení státu a tak jsou přípravy na přechod na OSM rozloženy do několika dnů. Ovšem při nutnosti uzavřít metro proti průniku přívalové vody je možné příslušné ohrožené úseky metra zavřít do šesti hodin po ukončení jízd vlaků. V těchto šesti hodinách je dostatek času zkontrolovat stav TU před uzavřením i po uzavření!!

7. A co budování OSM stojí?
Náklady na vybavení metra speciální technologií sloužící k zabezpečení funkce OSM jsou přibližně 10% veškerých nákladů potřebných k výstavbě metra.
Teď již víme co se od technologického zařízení kterým je vybaveno metro dá očekávat. Co se dá očekávat od konkrétních lidí, kteří rozhodují o použití ochranného systému metra to si můžeme jenom domýšlet a konečné slovo budou asi mít až nezávislé soudy. Ze zpráv o průběhu zatopení metra je totiž zřejmé, že nikdo z kompetentních orgánů nadal příkaz k zahájení provozu ochranného systému metra a tím způsobil takový velký rozsah škod!!

Mook
převzato z metro.unas.cz
 
Zpět