Slovník zkratek a značek používaných v metru
Zkratka
Význam
Zkratky stanic a dep
PK Přívodní kolejnice
Sv Vlaková souprava
GVD Grafikon vlakové dopravy
KO Kolejový obvod
PM Přepravní manipulant
SPT Samostatný provozní technik
DS Dozorčí stanice
DDH Dozorčí depa Hostivař
DDZ Zličín
DDK Kačerov
VDH Výpravčí depa Hostivař
VDZ Zličín
VDK Kačerov
SI Strojvedoucí instruktor
OZS Odpovědný zástupce ve směně
VD Vlakový dispečer
RBD Revizor bezpečnosti dopravy
RAV Režim automatického vedení vlaku
RVZ Režim vlakového zabezpečovače
RTB Režim tlačítek bdělosti
LZA Liniový zabezpečovač pro trať A Zabezpečovací zařízení
ARS Automatická regulace rychlosti (z ruštiny)
PA 135 Automatické řízení (z francouzštiny)
ROV Rozkaz o výluce
Staniční řád
OSM Ochranný systém metra
DSM Dopravní systém metra
D1/1 Návěstní předpis pro metro
D2/1 Dopravní předpis pro metro
V1/1 Předpis pro strojvedoucí elektrických vlaků
V2/1 Předpis o brzdění elektrických vozů
V4/1 Činnost při závadách elektrických vozů
PŘD Provozní řád depa
OZM Opravárenská základna metra
o. z. m.; OZM Odštěpný závod metro (ve starších textech)
NAD Náhradní autobusová doprava
(K)NOD (Kohout, klika, knoflík) nouzového otevírání dveří
TK Temeno kolejnice
SKV Siemens kolejová vozidla
UPN Úroveň pod nástupištěm
UN nástupiště
UNN nad nástupištěm
UV vestibulu
UPV pod vestibulem; v případě více úrovní se před umístí číslice, např. 2UPV, v případě více vestibulů se za přidává příslušné písmeno
UNV nad vestibulem, číslování a označení jako v předchozím případě
UP podchodu
UPP pod podchodem
UU ulice
UMP mezipodlaží
UDN dolního nástupiště
UHN horního nástupiště
UCH Chlumecké ulice (podél ní vede most RZ-CM)
UPCH pod Chlumeckou
UN1 nástupiště 1. koleje
UN2 nástupiště 2. koleje
SPO Stanice provozního ošetření, za zkratku se přidává stanice např. SPO CM
HK Hlavní kontrolér U souprav Ečs a 81-71
PP Přepínač poloh
PP SP Přepínač poloh série paralel
PP JB Přepínač poloh jízda brzda
ŘK Řídicí kontrolér
Nouzové řízení
JŘO Jističe řídících obvodů v 81-71
OŘO Odpojovač řídích obvodů v Ečs
HP Hlavní pojistka / hasící přístroj
EPV Elektropneumatický ventil
MR Maximální relé (nadproudová a zkratová ochrana)
RBR Rozjezdobrzdové relé
LS Linkový stykač
KOSS Kontaktní svorkovnice spřáhla
NP Napájecí potrubí
BP Brzdové potrubí
BP Bezpečnostní přestávka
ELZa Elektrické zámky
HO Hlavní odpojovač
HOVNO Lidový název pro hlavní odpojovač (vysokonapěťových obvodů)
MOZ Místnost optických zařízení
SM Sdělovací místnost
RM Reléová místnost
RM Motorový rozvaděč
ATÚ automatická telefonní ústředna
PTv Průmyslová televize
Rozhlasová ústředna
SR Staniční rozhlas
EZS Elektronický zabezpečovací systém
AIS Automatické informování cestujících Všechny tři zkratky i názvy označují jednořádkové panely u hrany nástupiště zhruba ve středu nástupiště, situované kolmo k ose koleje; ovládají se buď dálkově z IČV od VD, místně ručně nebo místní automatikou.
CIS Centrální informační systém
IKV Informace o konečné vlaku
IČV Indikace čísla vlaku (subsystém ASDŘ-D), nyní se dělí na:
IČV-T Traťové IČV, zařízení pro identifikaci vlaků na tratích (instalované na centrálním dispečinku u výpravčího depa - zároveň hlavní nosič provozních dat pro ASDŘ-D)
IČV-D Identifikace souprav či vozů v depu (u výpravčího a dozorčího depa a mistra údržby - zcela nové zařízení, vzájemně spolupracuje s IČV-T)
SWIFT Projekční plochy za kolejištěm a info-hlásky (původně název firmy, která celý systém instalovala)
VIP Venkovní informační panel, situovaný u vstupu(-ů) do stanice
VKV Velmi krátké vlny - radiotelefon
ZZ Zabezpečovací zařízení
MOZZ Místní obsluha zabezpečovací zařízení
DOZZ Dálkové ovládaní
SRZZ Staniční reléové
SEZZ Staniční elektronické, tzv. elektronické stavědlo
TZZ Traťové
ASJC Automatické stavění jízdních cest (subsystém ASDŘ-D)
JOP-M Jednotné ovládací (obslužné) pracoviště pro metro - pracoviště SPT ve stanici nebo v depu s SEZZ
ASDŘ Automatický systém dispečerského řízení
ASDŘ-D ASDŘ dopravní
ASDŘ-E elektro
ASDŘ-T technický, technologický
ASDŘ-O osvětlení
V Výhybka
Vk Výkolejka
EZ Elektromagnetický zámek
VDM Vlakový dispečink metra
Tytéž zkratky bez M označují dispečera příslušného dispečinku
EDM Elektro
SDM Sdělovací a zabezpečovací
TChDM Technologický
GOS Grafikon oběhu souprav
PHOF Plochá historka okresního formátu - mimořádná událost, která není až tak mimořádná
ATC Automatic train control = všeobecně systém automatizace zabezpečení a kontroly jízdy vlaku, zahrnuje ATP + ATO
ATP Automatic Train Protection = vlakový zabezpečovač; zahrnuje stacionární i mobilní zařízení s nenahraditelnou vazbou na staniční a traťové zabezpečovací zařízení
ATO Automatic Train Operation = automatizační nadstavba, podléhající režimům ATP; v PA 135 jde o nedělitelnou součást systému
ACB-M1 Verze ATO u souprav řady Ečs (byla v běžném rutinním provozu s cestujícími na trase C)
ACB-M3 Verze ATO u soupravv řady 81-71M, součást ATC s obchodním názvem LZA - v běžném provozu na trase A
SOP-2P Pro pražské podmínky upravená ATP v polské části LZA
ATC Autonomní technické centrum Součást OSM
TC Technické centrum
TU Tlakový uzávěr
DT Distribuční transformovna
MDT Měnírna a distribuční transformovna
PTP Pomocené trakční prostředky
M; MUV Motorový univerzální vozík | MUV - 72 MUV - 73
T Motorová lokomotiva - lokotraktor | T212 T797
K355PT Samohybný svařovací vůz od fy PLASSER
PV6 Původní měřící vůz kolejového svršku od fy Matisa
EM 50 Nový měřící vůz kolejového svršku od fy PLASSER
PV; PVd; PVk Přívěsný vozík; normální; dlouhé; krátké provedení
Zpět
© Tomáš Rejdal