Vodní hospodářství metra


Účelem vodohospodářského zařízení metra je zásobování objektů metra vodou a jejich odvodnění.
Celková koncepce zásobování vodou vychází z předpokladu odběru vody z městské vodovodní sítě. Voda je do objektů metra zavedena vodovodními vstupy v místech největší spotřeby, tj. ve stanicích. Přípojkami stanic jsou napájeny instalace vestibulů, vlastních stanic, ale i příslušné části tunelového vodovodu.
Tunelový vodovod je veden všemi jednokolejnými i dvojkolejnými traťovými tunely. Jeho úkolem je plnění technicko-hospodářských požadavků na vodu v objektech, tj. údržba kolejového svršku i tunelů, čištění žlabu mezi kolejnicemi, čištění větracích šachet apod. Celý systém tunelového vodovodu je stále naplněn a pod tlakem mimo míst, kde by mohlo docházet k jeho zamrznutí.
Ve stanicích je voda používána pro sociální zařízení zaměstnanců, pro veřejná WC, na mytí vestibulů a stanic, na oplach prostorů pod eskalátory, na oplach mycích vozíků, na mytí tunelových stěn, na mytí stěn a podlah větracích šachet, pro vzduchotechniku a pro požární účely. Teplá voda pro sociální zařízení je ohřívána zpravidla v akumulačních zásobnících, příp. v elektrických průtokových ohřívačích.

Kromě dodávky vody je třeba zajistit i odvodnění objektů metra. Jedná se o odvedení vod průsakových, tj. vod prosakujících do tunelů nebo stanic metra netěsnostmi stavební konstrukce a odpadní vody používané při provozu metra. Množství vod prosakujících do tunelů je dáno hydrogeologickými poměry podél trasy a způsobem provádění tunelů a stanic (technika ražby, hloubený úsek). Tyto vody jsou spolu s vodami z mytí tunelů odváděny odvodňovacím žlabem mezi kolejnicemi do příslušných sběrných jímek.
Systémem sběrných jímek, ze kterých je voda přečerpávána, je řešeno odvodnění všech prostor metra. Jímky jsou rozděleny na nefekální a fekální. Nefekální jsou jímky základní (v nejnižších místech trasy), tranzitní a místní (tam, kde odvodňované objekty jsou umístěny níže než odvodňovací zařízení tunelových trub). Voda z těchto místních jímek bývá čerpána do jímek tranzitních nebo základních, do nichž je voda sváděna traťovými odvodňovacími žlaby mezi kolejnicemi po celé délce trasy. Fekální jsou jímky hlavní (v centrech svodů fekálních vod) a vedlejší (v místech stanic, kde není možné odvodnit některé zařizovací předměty gravitačně do jímky hlavní). V každé jímce je dvojice čerpadel (100% rezerva) a jejich provoz je automatický v závislosti na výšce hladiny v jímkách. Chod nebo porucha čerpadel a přeplněnost jímek je kontrolována z technologického dispečinku. Výtlačná potrubí jsou z čerpacích stanic vedena na povrch vrtem, eskalátorovým tunelem přes vestibul nebo přímo stanicí. Tato potrubí ústí na povrchu do uklidňovacích šachet nebo jímek (uklidnění kinetické energie při výtoku vody) a odtud gravitační přípojkou do veřejné kanalizační sítě, popř.do vodoteče.
Zpracoval: Drak
Foto: Tomáš Rejdal
Poslední aktualizace: 14.12.2004
 
Zpět