IV.C2 - vizualizace, schéma trasy
metro-sit-m.gif
Síť metra s zakreslenou trasou IV.C2
Tunel43.jpg
příčné a podélné řezy
Tunel40.jpg
detailní schéma
IVC2.jpg
Informace
Bez názvu.gif
příčný profil
STANICE STŘÍŽKOV
Prosek1.jpg
interiér stanice
strizkov1.jpg
exteriér
strizkov2.jpg
exteriér
strizkov3.jpg
interiér
strizkov4.jpg
exteriér
Metro_Prosek1.jpg
exteriér
Strizkov.jpg
Stanice Střížkov
   
STANICE PROSEK
StaniceProsek-exterier.jpg
Stanice Prosek exteriér
StaniceProsek-interier.jpg
Stanice Prosek interiér
prosek04.jpg
Prosek - interiér
starší verze
prosek05.jpg
Prosek - interiér
starší verze

prosek01.jpg
Stanice Prosek - exteriér
starší verze
prosek02.jpg
Stanice Prosek - exteriér
starší verze
STANICE LETŇANY
letnany03.jpg
Stanice Letňany - exteriér
letnany01.jpg
Stanice Letňany - exteriér
letnany02.jpg
Stanice Letňany - terminál

Stanice Letňany - exteriér
Letnany.jpg
Stanice Letňany - interiér
Vizualizace: Metroprojekt, Skanska CZ a.s.
foto: Danysek
, Informace: P_V, plán metra: Vladimír Říha
zpracoval: Tomáš Rejdal
Informace
Výstavba 2. etapy IV. provozního úseku trasy C Ládví - Letňany (fotky z výstavby) navazuje na rozestavěný úsek 1. etapy Holešovice - Ládví.

Druhá etapa má tři stanice nazvané:
Střížkov - na křižovatce ulic Vysočanská a Lovosická (u hotelu DUO),
Prosek - na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká (u obchodního domu Billa),
Letňany - jižně od obce Letňany a východně od Kbelské.

Celá trasa je dlouhá 4,6 km a je navržena v tunelech "pod zemí" (nevystupuje nikde na povrch), část v okolí ulice Liberecké a v oblasti od proseckého hřbitova po Kbelskou ulici je vedena v tunelech ražených, mezi stanicemi Střížkov a Prosek a v oblasti kolem stanic pak v tunelech hloubených. Vlastní stanice jsou navržené hloubené, budované z povrchu. Jsou bezbariérové a stavba je s výjimkou stanice Prosek I zahrnuta do ochranného systému metra.

V původně platném územním plánu hl. m. Prahy (dále ÚPn) s jednou stanicí v oblasti Proseku byla umístěna konečná stanice Letňany v poloze, kdy její směrová orientace předurčovala další pokračování pouze východním směrem na Kbely. Návrh změny ÚPn řešil mimo odlišné vedení trasy se dvěma stanicemi v sídlišti Prosek i částečné posunutí konečné stanice metra jižním směrem. Nové vedení trasy podél Vysočanské ulice řeší daleko lépe dopravní obslužnost obyvatel Proseku, pro které představuje i zlepšení z hlediska životního prostředí. Jižnější umístění stanice Letňany lépe umožňuje reagovat na potřeby pokračování trasy severním i východním směrem a zůstává tak princip "otevřeného konce" bez nutnosti tento směr nyní předurčit bez ohledu na další dlouhodobý rozvoj města. Tato změna byla projednána s dotčenými orgány státní správy a po veřejnoprávním projednání byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v listopadu 2000 jako změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Podrobněji byla pak konečná stanice Letňany umístěna v koordinaci se zpracováním a projednáním ÚPn velkého územního celku regionu - urbanistické studie výstavního areálu Letňany-Kbely zpracované dle zadání Sekce útvaru rozvoje města. Na výrobních výborech k této studii bylo projednáno umístění stanice metra Letňany včetně detailního řešení návazné autobusové dopravy, umístění parkoviště P + R a vedení navazujících komunikací. Současně před zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí byla prověřena i možnost pokračování trasy C severním, severovýchodním a východním směrem (Letňany sever, střed a východ) ve "Studii nového umístění stanice Letňany". Výsledek projednání byl zapracován jak do dokumentace k územnímu rozhodnutí trasy IV. C2, tak do urbanistické studie Pražského výstavního areálu Letňany-Kbely. Projektová dokumentace k územnímu řízení byla v průběhu zpracování projednávána na výrobních výborech a následně rozeslána veřejnoprávním orgánům se žádostí o stanoviska. V květnu 2001 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno a nabylo právní moci v prosinci 2001. Umístění stanice Letňany bylo tímto znovu potvrzeno v poloze dle schváleného ÚPn hl. m. Prahy. Význam takto situované koncové stanice Letňany je prioritně založen na funkci dopravního terminálu a obsluze celého přilehlého území. Optimálně je zde řešena poloha autobusového terminálu pro návaznou i příměstskou dopravu, rovněž umožňuje vybudovat i dostatečně kapacitní parkoviště typu P + R, což by podle původně navrhovaného vedení trasy s jednou stanicí na Proseku vzhledem k umístění obchodního areálu TESCO nebylo možné. Navržené umístění stanice Letňany tak umožňuje v budoucnu pokračování metra směrem do Letňan, Čakovic i Kbel, jak již bylo v úvodu jako princip otevřeného konce zmíněno. Obsluha sídliště Letňany je řešena návaznou autobusovou dopravou s časovou dostupností maximálně do 10 minut včetně docházkových tras. Věříme proto, že plánovaná výstavba tratě metra bude přínosem pro všechny cestující v této části Prahy.

Na základě vydaného územního rozhodnutí byla následně zpracována dokumentace pro stavební povolení a poté projednána s příslušnými orgány a organizacemi. Byly zajištěny nutné pozemky pro stavbu, s posledním restituentem je smlouva před podpisem. Bylo požádáno o vydání stavebního a vodoprávního rozhodnutí. Ústní jednání a vydání rozhodnutí se předpokládá v září letošního roku.

V současné době jsou v závěrečné fázi také jednání o poskytnutí půjčky na výstavbu i této etapy tratě IV. C od Evropské investiční banky, aby mohla časově bezprostředně navazovat na předcházející 1. etapu Nádraží Holešovice - Ládví. Zároveň je připravováno výběrové řízení na stavební část ve smyslu zákona 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení na dodavatele technologické části bude připraveno přibližně s ročním posunem.

Zahájení realizace stavby se předpokládá v návaznosti na dokončení úseku IV. C1 v roce 2004 a uvedení do provozu s cestujícími pak v roce 2008.
Zdroj: DP kontakt, 08/2003, článek Ing. M. Jindry a H. Farkové (Inženýring dopravních staveb, a. s.)
 
Zpět